Belangrijke informatie GP Doetinchem

Beste schaker,

Hieronder lees je wat laatste informatie over de GP Doetinchem aanstaande zondag, 7 november, waarvoor jij je hebt aangemeld. We hebben maar liefst 95 deelnemers, geweldig! Wij zijn bezig met de laatste voorbereidingen om iedereen een fijn toernooi te kunnen geven, waarin je leuke partijen speelt! We vragen ieders begrip voor onderstaande punten, het is helaas niet anders. In ieder geval verheugen wij ons op zondag en hopelijk jullie ook!

Corona-maatregelen

 • Corona-check: in de persconferentie van dinsdagavond werd duidelijk dat bezoekers (dus ouders en overige begeleiders) een verplichte QR-code moeten laten zien bij binnenkomst. Graag jullie medewerking hieraan. NB: De QR-check geldt alleen voor begeleiders ouder dan 18 jaar, niet voor de schakers.
 • Op de speellocatie is geen catering aanwezig. Graag eigen eten en drinken meenemen. Wel is koffie en thee te verkrijgen, tegen een vrije gift.
 • Uiteraard zijn ook de basisregels van toepassing (niesen in elleboog, thuisblijven bij klachten (meld je dan wel af a.u.b.!), 1,5 meter is een veilige afstand).
 • Ouders/begeleiders blijven in de aula waarin zij op afstand van elkaar kunnen zitten en komen niet naar de speellokalen.

Overige toernooi informatie

 • De aanmelding is zondag van 10.00-10.30 uur. Graag tijdig aanmelden, zodat we op tijd kunnen starten met de speelrondes.
 • Mocht je verhinderd zijn, meld je dan af bij gpdoetinchem@gmail.com. Dit is belangrijke voor de indeling van de spelers die wel spelen.
 • Mocht er iets zijn waardoor je niet op tijd kunt aanmelden, dan zijn Ellen (0612611207) en Niels (0618811178) op de wedstrijddag bereikbaar.
 • Inschrijfgeld is 6 euro. Gepast betalen of via een Tikkie aan de deur bij de inschrijving.

Locatie toernooi: Houtkamp: College, Ruimzichtlaan 155, 7001 KD Doetinchem.
Er is gratis parkeergelegenheid voor de school of anders in de omgeving.

Misschien vind je het leuk om te zien wie er nog meer komen schaken: op www.svdoetinchem.nl kun je de deelnemerslijst vinden.

Wij zijn heel erg blij met de grote opkomst en zien jullie graag zondag in Doetinchem! Vriendelijke groet, namens Schaakvereniging Doetinchem,

Niels van der Mark (voorzitter) en Ellen Hieltjes (organisatie toernooi)Dear chess player,

Below you will read some latest information about the GP Doetinchem next Sunday, November 7, for which you have registered. We have no fewer than 95 participants, great! We are busy with the final preparations to be able to give everyone a nice tournament, in which you play nice games!

Corona measures

 • Corona check: in last night's press conference it became clear that visitors (i.e. parents and other supervisors) must show a mandatory QR code upon entry.Please cooperate with this. NB: The QR check only applies to supervisors, not to chess players.
 • There is no catering available at the play location. Please bring your own food and drinks. However, coffee and tea are available for a free gift.
 • Of course, the basic rules also apply (sneezing in the elbow, staying home in case of complaints (please sign out!), 1.5 meters is a safe distance).
 • Parents/supervisors remain in the auditorium where they can sit at a distance from each other and do not come to the playrooms.

Other tournament information

 • The registration is on Sunday from 10.00-10.30 hrs. Please register in time, so that we can start the game rounds on time.
 • If you are unable to attend, please unsubscribe at gpdoetinchem@gmail.com. This is important for the classification of the players who do play.
 • If there is something that prevents you from registering on time, Ellen (0612611207) and Niels (0618811178) can be reached on competition day.
 • Entry fee is 6 euros. Pay appropriately or via a Tikkie at the door when registering.


Tournament location: Houtkamp College, Ruimzichtlaan 155, 7001 KD Doetinchem.
There is free parking in front of the school or elsewhere in the area.

We are very happy with the large turnout and look forward to seeing you in Doetinchem on Sunday! Kind regards, Doetinchem Chess Association,

Niels van der Mark and Ellen Hieltjes